IELTS

IELTS ACADEMIC

Basic 1

IELTS FOUNDATION 1-2

Đầu vào: 3.5

Đầu ra: 4.5

Thời lượng: 144 tiết, tuần 3 buổi, kéo dài trong 3-4 tháng

Nội dung: 

 • 60 điểm ngữ pháp căn bản
 • 24 chủ điểm từ vựng
 • 20 bài luyện đọc-nghe
 • Thực hành brainstorm ý tưởng cho đề speaking và writing
Inter 1

IELTS FOUNDATION 3-4

Đầu vào: 4.5

Đầu ra: 5.5

Thời lượng: 144 tiết, tuần 3 buổi, kéo dài trong 3-4 tháng

Nội dung:

 • 60 điểm ngữ pháp trung cấp
 • 24 chủ điểm từ vựng trung cấp
 • 20 bài luyện đọc-nghe
 • 50 bài luyện nghe-phát âm
 • Thực hành brainstorm ý tưởng cho đề speaking và writing
Master 1

IELTS FOUNDATION 5-6

Đầu vào: 5.5

Đầu ra: 6.5

Thời lượng: 144 tiết, tuần 3 buổi, kéo dài trong 3-4 tháng

Nội dung:

 • 60 điểm ngữ pháp nâng cao
 • 24 chủ điểm từ vựng nâng cao
 • 20 bài luyện đọc-nghe
 • 50 bài luyện nghe-phát âm
 • Thực hành brainstorm ý tưởng cho đề speaking và writing
SPEAKING 1

IELTS READING & LISTENING

Đầu vào: 6.5

Đầu ra: 7.0+

Thời lượng: 72 tiết, tuần 3 buổi, kéo dài 3 tháng

Nội dung:

 • 20 bộ đề Reading
 • 20 bộ đề Listening
 • Lý thuyết và kỹ năng đọc-nghe hiệu quả
 • Thực hành và kiểm tra thường xuyên
Writing 1

IELTS SPEAKING

Đầu vào: 6.5

Đầu ra: 7.0+

Thời lượng: 72 tiết, tuần 3 buổi, kéo dài 3 tháng

Nội dung:

 • Tips thi speaking cực chất
 • Hơn 30 bộ đề gần nhất
 • Thực hành thi nói thường xuyên

IELTS WRITING TASK 1

Đầu vào: 6.5

Đầu ra: 7.0+

Thời lượng: 72 tiết, tuần 3 buổi, kéo dài 3 tháng

Nội dung:

 • Phân tích và giải hơn 30 đề Task 1
 • Tìm hiểu kỹ cả 6 thể loại: Line graph, Bar chart, Pie chart, Table, Maps và Processes
 • Làm bài tập và được chấm thường xuyên
 • Luyện cấu trúc câu nâng band điểm

IELTS WRITING TASK 2

Đầu vào: 6.5

Đầu ra: 7.0+

Thời lượng: 72 tiết, tuần 3 buổi, kéo dài 3 tháng

Nội dung:

 • Tìm hiểu kỹ cả 4 dạng đề: Opinion, Advantage-Disadvantage, Two sides & Your opinion, và Multiple Question. 
 • Phân tích và giải hơn 50 đề Task 2 thuộc 10 chủ đề phổ biến.
 • Luyện tập viết intro, body và conclusion theo áp lực thời gian.
 • Tập cấu trúc câu và brainstorm idea thần tốc.